Algemene Voorwaarden

Artikel 1       Definities

1.1.         Athletic Physique: De heer Calvin Muller, als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68044062 alsook personeel dat werkzaam is voor Athletic Physique, ook te noemen opdrachtnemer;

1.2.         Klant: persoon aan wie door Athletic Physique coaching, training, schema of andere activiteit wordt gegeven, danwel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

1.3.         Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Athletic Physique en klant, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;

1.4.         Dienstverlening: de diensten en producten die Athletic Physique aan de klant levert, zoals voeding- en trainingsschema’s en coachingsprogramma’s.

 

Artikel 2        Algemeen

2.1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Athletic Physique, zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

2.2.         De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.athleticphysique.nl.

2.3.         Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.

2.4.         Athletic Physique is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op AthleticPhysique.nl.

2.5.         Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

 

Artikel 3               Overeenkomst

3.1.         De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het product of dienst heeft betaald via een van de betalingsmethoden, beschreven in artikel 4 lid 2 van de algemene voorwaarden. De klant dient minimaal vijftien (15) jaar te zijn.
3.2.         Bij de afname van een product of dienst door de klant komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de klant en Athletic Physique tot stand.
3.3.         Athletic Physique is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van diensten.

Artikel 4               Prijzen en betaling
4.1.         De prijzen die worden vermeld op AthleticPhysique.nl zijn in euro’s en exclusief de btw en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen.
4.2.         Betaling door de klant dient via iDEAL of PayPal te geschieden, voorafgaand aan de afname van een dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3.         Uitstel van betaling of elk andere dergelijke betalingsregeling afkijkend op artikel 4 lid 1 en 2 van de algemene voorwaarden dienen op voorhand schriftelijk te zijn vastgelegd en ondertekend door klant en Athletic Physique.

Artikel 5               Beschikbaarheid van informatie

Athletic Physique streeft ernaar om accurate, juiste en up-to-date informatie op de website te vertonen. Dit kan echter niet worden gegarandeerd. Athletic Physique is niet verantwoordelijk voor potentiële fouten op haar website. Komt er toch onjuiste informatie op de website dan geef ik hierbij aan direct schriftelijk contract op te nemen met Athletic Physique via info@athleticphysique.nl.

Artikel 6               Verwachte resultaten

Hoewel de producten en diensten op AthleticPhysique.nl bedoeld zijn om volledig geïmplementeerd te worden, gebeurt dat niet in alle gevallen, wat kan resulteren in gebrek aan vooruitgang of resultaten voor de gebruiker. Als je de producten en diensten correct en volledig toepast zou je aanzienlijke resultaten moeten zien. Echter, er moet worden vermeld dat zelfs bij volledige toepassing van de producten en diensten van AthleticPhysique het nog steeds mogelijk is dat de klant niet de resultaten ervaart die zij hadden verwacht of dat zij geen vet verliezen, spiermassa aanmaken of enige positieve resultaten bereiken.

Artikel 7               Testimonia disclaimer

Al de transformaties en testimonia, zoals weergegeven op AthleticPhysique.nl en haar social media kanalen, zijn echt. Er dient wel te worden vermeld dat deze testimonia geen standaard resultaten vertegenwoordigen door Athletic Physique’s voedingsschema’s, trainingsprogramma’s en buikspier trainingen. De testimonia zijn bedoeld als weergavemateriaal van wat de meest toegewijde en gemotiveerde mensen kunnen bereiken als ze mijn gepersonaliseerde voedingsschema’, trainingsprogramma’s en buikspieroefeningen volgen. Houd er rekening mee dat de resultaten, verkregen met Athletic Physique’s producten en/of diensten, kunnen verschillen met een ander die soortgelijke diensten en/of producten gebruikt (heeft) (ge)maakt door verschillen in ieders individuele oefeningsgeschiedenis, genetische aanleg en persoonlijke motivatie/toewijding. Het eindresultaat valt of staat met hoeveel moeite het individu erin stopt.

Artikel 8               Aansprakelijkheid klant
8.1.         De klant is aansprakelijk voor schade van Athletic Physique die is ontstaan doordat de klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze algemene voorwaarden.
8.2.         De klant is daarnaast aansprakelijk voor schade van Athletic Physique die is ontstaan door opzet of roekeloosheid van de kant van de klant.
8.3.         De klant vrijwaart Athletic Physique van aanspraken van derden op vergoeding van schade die zij hebben geleden als gevolg van het gebruik dat de klant van de producten maakt en de diensten die de klant afneemt.

Artikel 9               Aansprakelijkheid Athletic Physique

9.1.         Deze algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Athletic Physique, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
9.2.         Athletic Physique is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze algemene voorwaarden.
9.3.         Athletic Physique is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook.

9.4.         Athletic Physique is niet aansprakelijk voor producten of diensten die anders worden gebruikt dan op voorhand wordt aangegeven.

9.5.         De producten en diensten van Athletic Physique zijn persoonsgebonden en hebben dan ook andere effecten als klanten schema’s of producten ruilen of eigenhandig aanpassen.

 

Artikel 10            Privacy

Bij de afname van producten en diensten is het Privacyreglement Athletic Physique van toepassing. Deze is terug te vinden op de website www.athleticphysique.nl.

Artikel 11            Overmacht
De klant en Athletic Physique zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, defecten in de applicaties waarin de producten worden geleverd (te weten: Excel, Word en PDF) en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

Artikel 12            Intellectuele eigendommen
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van AthleticPhysique.nl en op de inhoud van AthleticPhysique.nl betrusten bij Athletic Physique, tenzij anders is vermeld. Het is de klant niet toegestaan iets van de website te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Athletic Physique, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media vanaf AthleticPhysique.nl.

0